Wanneer is een bestuurder btw-plichtig?

Wanneer u als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar een mandaat heeft, bent u niet altijd btw-plichtig voor de bezoldiging die u ontvangt. De Belgische wetgeving onderscheidt natuurlijke personen en rechtspersonen. Deze wetgeving in combinatie met het arrest IO van de Europese commissie zorgt voor onduidelijkheid.

Het Europese arrest IO in een notendop

Het Europese arrest IO stelt dat u btw-plichtig bent voor het uitvoeren van een mandaat als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  •     de activiteit wordt op een zelfstandige manier uitgevoerd;
  •     de activiteit is onbetwistbaar een economische activiteit;
  •     de activiteit wordt met een bepaalde duurzaamheid uitgeoefend.

Uit de praktijk blijkt dat de vaststelling van de belastingplicht voor de btw afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het individuele geval.

Zelfstandig uitvoeren van een activiteit: wat houdt dat in? 

Het begrip “zelfstandig uitvoeren van een activiteit” zorgt voor heel wat verwarring. Het Hof van Justitie oordeelde in een eerdere rechtszaak dat een activiteit niet zelfstandig is als:

  •   De persoon niet handelt in eigen naam, niet voor eigen rekening en niet onder zijn eigen verantwoordelijkheid; 
  •     Hij handelt voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de raad: de leden van de raad van toezicht kunnen de aan deze raad toegekende bevoegdheden niet individueel uitoefenen; 
  •     Hij draagt geen enkel economisch bedrijfsrisico van zijn activiteit; 
  •   Hij ontvangt een vaste vergoeding die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren; 

Wanneer een lid van een dergelijke raad van toezicht nalatig is in de vervulling van zijn taken, kan dit geen rechtstreekse invloed hebben op de vergoeding van dat lid.

Wat wordt er verstaan onder economisch risico?

De bestuurder draagt geen economisch risico, omdat hij een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren.

Discriminatie tussen natuurlijke personen en rechtspersonen binnen de Belgische wetgeving 

De Belgische wetgeving stelt dat advocaten, bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen  niet zelfstandig handelen als zij in hun hoedanigheid van natuurlijke persoon optreden als organen van de rechtspersoon. Natuurlijke personen zijn niet btw-plichtig. De rechtspersonen daarentegen zijn in principe wel belastingplichtigen.

Heeft u nog vragen over uw btw-verplichting? Neem dan gerust contact met ons op.